Stadgar

§1 Föreningens ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata Fållans fastighetersägares gemensamma intressen och verka för gemenskap och trivsel inom området.

§2 Medlemskap

Varje fastighetsägare i Fållan inom Huddinge kommun äger rätt till medlemskap i föreningen.

§3 Avgifter

Mom. 1. Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek årsmötet beslutar för ett år i taget. Årsavgiften erlägges senast den 30 april.

Mom. 2. Utöver årsavgift kan föreningsmöte besluta om uttaxering av extra medel. För sådant beslut fordras samtycke av minst 2/3 av närvarande medlemmar.

§4 Förvaltning

Mom. 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet på så sätt att ordförande, två övriga ledamöter och en suppleant väljs under år med jämnt årtal. De övriga två ledamöterna och den andra suppleanten väljs under år med udda tal.

Mom. 2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Mom. 3. Föreningen tecknas i ekonomiska frågor av ordförande och kassören var för sig, i övriga frågor ordföranden.

Mom. 4. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och eniga om beslut.

Mom. 5. Vid styrelseledamots frånvaro eller avgång kallas suppleant.

Mom. 6. Över styrelsens och föreningens verksamhet är styrelsen skyldig att föra protokoll och räkenskaper per verksamhetsår 1 januari - 31 december. Styrelsen har ansvaret för fortsatt förvaring av avslutade originalhandlingar.

§5 Revision

Senast den 1 mars skall kassören överlämna redovisning och bokslut för det gångna räkenskapsåret till revisorerna, vilka senast den 15 mars skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§6 Sammanträden

Mom. 1. Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse till mötet sänds genom ordförandes försorg, så att den är medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Till kallelse bifogas föredragningslista. Årsberättelse, revisorernas berättelse samt uppgift om vilka motioner som skall behandlas på årsmötet skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida. Medlem som så önskar kan av ordförande erhålla handlingarna i pappersformat . Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Deltagarförteckning upprättas.

 2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare.

 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 5. Revisorernas berättelse.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 7. Fastställande av arvoden till styrelse och suppleanter samt revisorer.

 8. Fastställande av årsavgift.

 9. Val av styrelse:

  a) Ordförande vart år med jämnt tal.

  b) Två ledamöter.

  c) En suppleant.

  d) Två revisorer.

  e) En revisorsuppleant.

  f) Två medlemmar till valberedning inför nästa års val.

 10. Motioner och andra ärenden som hänskjutits till årsmötet.

Mom. 2. Motioner och andra ärenden som medlemmar önskar förelägga årsmötet skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Mom. 3. Styrelsen kan utlysa extra föreningsmöte. Sådant möte skall likaså utlysas om minst 1/5 av föreningens medlemmar begär detta. Vid extra föreningsmöte skall punkterna 1 och 2 i §6 tillämpas och i övrigt endast i kallelsen angivna ärenden. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötesdagen.

§7 Rösträtt

Varje medlem - fastighet - äger en röst, under förutsättning att medlem betalat sin årsavgift. Omröstning sker öppet, såvida ej medlem begär sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder.

§8 Allmänna bestämmelser

Beslut om stadgeändring skall fattas av årsmöte. För beslut krävs att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna samtycker. Förslag om stadgeändring skall vara väckt på tidigare föreningsmöte. Beslut om upplösning av föreningen skall tas av två på varandra följande årsmöten. I kallelse till dessa skall särskilt anges att detta ärende skall behandlas. För beslut om upplösning krävs att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna samtycker. Vid upplöning skall föreningens tillgångar, skulder och förbindelser fördelas på så sätt som föreningen beslutar på sitt sista årsmöte.

§9 Giltighetstid

Dessa stadgar antogs vid föreningens årsmöte den 20 april 2017 och gäller tills vidare.